Prithivi & Deeptha

Apuroop & Pravashika

Swetha & Vishnu

Chenna& Sahithi